ماژول آدرس پذیر زیتکس

ماژول آدرس پذیر زیتکس 

مدل ها : 

  • ماژول زون کانونشنال آدرس پذیر ZX-MCZ 3000 AD
  • ماژول خروجی آدرس پذیر ZX-MO 3000 AD
  • ماژول ورودی آدرس پذیر ZX-MI 3000 AD
ماژول آدرس پذیر زیتکس 0
ماژول آدرس پذیر زیتکس 1
ماژول آدرس پذیر زیتکس 2
ماژول آدرس پذیر زیتکس _thumb_0
ماژول آدرس پذیر زیتکس _thumb_1
ماژول آدرس پذیر زیتکس _thumb_2