ماژول خروجی / ورودی آدرس پذیر ماویلی

ماژول خروجی / ورودی آدرس پذیر ماویلی 

Input Output Modules

انواع مدل ها : 

ML-1371    Intelligent addressable system sounder control module, 1-way output
ML-1371.SCI    Intelligent addressable system sounder control module, 1-way output, with short circuit isolator
ML-1372    Intelligent addressable system zone monitor module, 1-way input
ML-1372.SCI    Intelligent addressable system zone monitor module, 1-way input, with short circuit isolator
ML-1373    Intelligent addressable system 2/1 I/O Module (2 inputs / 1 output)
ML-1373.SCI    Intelligent addressable system 2/1 I/O module (2 inputs / 1 output), with short circuit isolator
ML-1380    Intelligent addressable system short circuit isolator
ML-1390    Intelligent addressable system short circuit isolator
ML-0320    Intelligent addressable system 2-I/O module protection box

ML-1361    Intelligent addressable system relay control module, 1-way output
ML-1361.SCI    Intelligent addressable system relay control module, 1-way output, with short circuit isolator
ML-1362    Intelligent addressable system switch monitor module, 1-way input
ML-1362.SCI    Intelligent addressable system switch monitor module, 1-way input, with short circuit isolator
ML-1363    Intelligent addressable system 2/1 I/O module (2 inputs / 1 output)
ML-1363.SCI    Intelligent addressable system 2/1 I/O module (2 inputs / 1 output), with short circuit isolator
ML-1366    Intelligent addressable system 4/2 I/O module (4 inputs / 2 outputs)
ML-1366.SCI    Intelligent addressable system 4/2 I/O module (4 inputs / 2 outputs), with short circuit isolator

ماژول خروجی / ورودی آدرس پذیر ماویلی 0
ماژول خروجی / ورودی آدرس پذیر ماویلی _thumb_0