ماژول دود دامپر Maxlogic هوشمند آدرس پذیر ماویلی

ماژول دود دامپر Maxlogic هوشمند آدرس پذیر ماویلی 

Maxlogic Intelligent Addressable Smoke Damper Modules

انواع مدل ها : 

ML-1353    16 Way I/O Panel (8 input / 8 output)
ML-1354    Intelligent addressable system smoke damper control panel, 16 way I/O module
ML-1355    Intelligent addressable system smoke damper control panel with toggle switch, 16 way I/O module
ML-1356    Maxlogic intelligent addressable system smoke damper module, 1 output, 24V DC
ML-1356.SCI    Maxlogic intelligent addressable system smoke damper module, 1 output, 24V DC, with short circuit isolator
ML-1357    Maxlogic intelligent addressable system smoke damper module, 1 output, 24V AC
ML-1357.SCI    Maxlogic intelligent addressable system smoke damper module, 1 output, 24V AC, with short circuit isolator
ML-1358    Maxlogic intelligent addressable system smoke damper module, 1 output, 220V AC
ML-1358.SCI    Maxlogic intelligent addressable system smoke damper module, 1 output, 220V AC, with short circuit isolator

ماژول دود دامپر Maxlogic هوشمند آدرس پذیر ماویلی 0
ماژول دود دامپر Maxlogic هوشمند آدرس پذیر ماویلی _thumb_0