دتکتور دود آدرس پذیر ماویلی

دتکتور دود آدرس پذیر ماویلی 

Fire alarm smoke detector 

انواع آشکارساز دودی شرکت mavili ترکیه : 

  • ML-1110 ( آشکارساز دود آدرس پذیر آنالوگ هوشمند Maxlogic )     Optical smoke detector
  • ML-1110.SCI ( آشکارساز دود آدرس پذیر آنالوگ هوشمند Maxlogic با عایق اتصال کوتاه )     Optical smoke detector, with short circuit isolator
  • MG-9100 ( دکتور دود فتوالکتریک آدرس پذیر ماویلی )  Intelligent analogue addressable photo-electric smoke detector
دتکتور دود آدرس پذیر ماویلی 0
دتکتور دود آدرس پذیر ماویلی 1
دتکتور دود آدرس پذیر ماویلی 2
دتکتور دود آدرس پذیر ماویلی _thumb_0
دتکتور دود آدرس پذیر ماویلی _thumb_1
دتکتور دود آدرس پذیر ماویلی _thumb_2

کالاهای مشابه