دتکتور شعله Apollo

دتکتور شعله Apollo متعارف 

Conventional Flame Detector

سری :

  • Series 65
  • Orbis

مدل ها : 

  • CONVENTIONAL FLAME DETECTOR (UV/IR2) [SIL2] 55000-064APO
  • CONVENTIONAL FLAME DETECTOR (IR2) [SIL2] 55000-060APO
  • CONVENTIONAL FLAME DETECTOR (IR3) [SIL2] 55000-019APO
دتکتور شعله Apollo0
دتکتور شعله Apollo1
دتکتور شعله Apollo2
دتکتور شعله Apollo3
دتکتور شعله Apollo4
دتکتور شعله Apollo_thumb_0
دتکتور شعله Apollo_thumb_1
دتکتور شعله Apollo_thumb_2
دتکتور شعله Apollo_thumb_3
دتکتور شعله Apollo_thumb_4

کالاهای مشابه