دوراهی جمع کننده (کالکتینگ)

دوراهی جمع کننده (کالکتینگ) 

جنس :

  • آلومینیوم

سیستم :  

  • STORZ
  •  BS