دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) HYPER

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) HYPER مدل هایپر

انواع مدل ها : 

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل HYPER-8

  ابعاد دیگ : 1606*1210*1300 mm
  تعداد پره: 8
  فشار کاری : 8 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:515900kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل HYPER-9

  ابعاد دیگ : 1789*1210*1300 mm
  تعداد پره: 9
  فشار کاری : 8 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:593300kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل HYPER-10

  ابعاد دیگ : 1972*1210*1300 mm
  تعداد پره: 10
  فشار کاری : 8 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:670700kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل HYPER-11

  ابعاد دیگ : 2155*1210*1300 mm
  تعداد پره: 11
  فشار کاری : 8 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:748100kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل HYPER-12

  ابعاد دیگ : 2338*1210*1300 mm
  تعداد پره: 12
  فشار کاری : 8 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:825500kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3) مدل HYPER-13

  ابعاد دیگ : 2521*1210*1300 mm
  تعداد پره: 13
  فشار کاری : 8 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:911400kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل HYPER-14

  ابعاد دیگ : 2704*1210*1300 mm
  تعداد پره: 14
  فشار کاری : 8 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:997400kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل HYPER-16

  ابعاد دیگ : 3070*1210*1300 mm
  تعداد پره : 16
  فشار کاری : 8 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) HYPER0
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) HYPER_thumb_0