دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدل M

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدل M

انواع : 

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-5

  ابعاد دیگ : 655*690*1245 mm
  تعداد پره: 5
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:100000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-6

  ابعاد دیگ : 800*690*1245 mm
  تعداد پره: 6
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:120000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-7

  ابعاد دیگ : 935*690*1245 mm
  تعداد پره: 7
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:140000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-8

  ابعاد دیگ : 1070*690*1245 mm
  تعداد پره: 8
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:160000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-9

  ابعاد دیگ : 1205*690*1245 mm
  تعداد پره: 9
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:180000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-10

  ابعاد دیگ : 1340*690*1245 mm
  تعداد پره: 10
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:200000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-11

  ابعاد دیگ : 1475*690*1245 mm
  تعداد پره: 11
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:220000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-12

  ابعاد دیگ : 1610*690*1245 mm
  تعداد پره: 12
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:240000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3) مدل M-13

  ابعاد دیگ : 1745*690*1245 mm
  تعداد پره: 13
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:260000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3) مدلM-14

  ابعاد دیگ : 1880*690*1245 mm
  تعداد پره: 14
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:280000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-15

  ابعاد دیگ : 2015*690*1245 mm
  تعداد پره: 15
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:300000kcal/hr
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدل M0
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدل M_thumb_0