يونيت هيتر بخار داتیس کار (موتور تک دور)

يونيت هيتر داتیس کار بخار با موتور تک دور

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل قدرت گرمادهی بافشار 30PSI و هوای ورودی60f حجم هوادهي C.F.M دورموتور R.P.M قدرت موتور W قطر لوله ورودي In ابعاد دستگاهcm
B.T.U / hr Kcal/hr طول عرض ارتفاع
DUHS-15 61000 15250 1000 1450 130 11/4 56 30 56
DUHS-24 94000 23500 2000 1450 140 11/4 66 30 56
DUHS-30 124000 30000 2400 1450 140 11/4 69 30 67
DUHS-36 145000 36250 2500 1450 165 11/4 77 30 67
DUHS-62 250000 62500 3500 1450 310 11/4 90 30 88
DUHS-68 350000 87500 4000 1450 320 2 100 30 84
يونيت هيتر بخار داتیس کار (موتور تک دور)0
يونيت هيتر بخار داتیس کار (موتور تک دور)_thumb_0