يونيت هيتر بخار هواساز

يونيت هيتر بخار هواساز سری HUHS

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل HUHs-30-9 HUHs-30-14 HUHs-40-9 HUHs-40-14 HUHs-50-9 HUHs-50-14 HUHs-60-9 HUHs-60-14 HUHs-70-9 HUHs-70-14 HUHs-80-9 HUHs-80-14
دور موتور (RPM) 900 1400 900 1400 900 1400 900 1400 900 1400 900 1400
قدرت موتور(W) 90 100 90 135 100 160 110 175 170 360 170 370
سرعت جریان هوا(M3/h) 1650 1650 1650 1650 2350 2350 2800 2800 4000 4000 4300 4300
ظرفیت حرارتی (KW)-BTU/hr فشار بخار 0.35bar
(8.85)30200 (11)37500 (12.4)42300 (16.3)55600 (21)71700 (24.8)84600 (26.7)91100 (32.1)109500 (38.9)132700 (47)160400 (44.9)153200 (56.4)192400
فشار بخار 1bar
(13)44400 (16.2)55300 (18.3)62400 (24)81900 (30.9)105400 (36.5)124500 (39.2)133800 (47.3)161400 (57.2)195200 (69.2)236100 (66.1)225500 (83.1)283500
فشار بخار 2bar
(16.2)55300 (20.2)68900 (22.8)77800 (29.8)101700 (38.5)131400 (45.4)154900 (48.8)166500 (58.8)200600 (71.3)243300 (86.2)294100 (82.3)280800 (103)351500
دبی بخار (KG/HR) فشار بخار 0.35bar
14 17 19 25 32 38 41 50 60 73 69 87
فشار بخار 1bar
21 26 29 38 49 58 63 75 91 110 105 132
فشار بخار 2bar
27 33 37 49 63 74 80 96 117 141 135 169
درجه حرارت خروجی (سلسیوس) فشار بخار0.35bar
46.3 42.6 44.9 40.2 43.7 40.8 45.8 42.6 46.3 41.3 46.7 42.9
فشار بخار 1bar
60.8 55.4 58.8 51.8 57 52.7 60.1 55.4 60.8 53.4 61.5 55.8
فشار بخار 2bar
71.9 65.2 69.4 60.7 67.2 61.8 71 65.2 71.9 62.7 72.7 65.6
ابعاد (mm) ارتفاع 405 405 405 405 505 505 607 405 703 703 803 803
طول 460 460 511 511 621 621 722 511 823 823 923 923
عمق 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
برق مصرفی

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

تک فاز- 220 ولت

دمپر خروجی هوا با تیغه های قابل تنظیم

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

کانکشن ورودی-Inch

1

1

1

1

11/4

11/4

11/4

11/4

11/2

11/2

11/2

11/2

کانکشن خروجی- Inch 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2
وزن-Kg 32 32 37 37 42 42 54 54 64 64 73 73
يونيت هيتر بخار هواساز0
يونيت هيتر بخار هواساز_thumb_0