يونيت هيتر بخار داتیس کار (موتور تک دور صنعتی تک فاز)

يونيت هيتر بخار با موتور تک دور صنعتی تک فاز داتیس کار

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل قدرت گرمادهی بافشار 30PSI و هوای ورودی 60f حجم هوادهي C.F.M دورموتور R.P.M قدرت موتور W قطر لوله ورودي In ابعاد دستگاهcm
B.T.U / hr Kcal/hr طول عرض ارتفاع
DUHS-15 61000 15250 1000 1450 130 1 1/4" 56 30 56
DUHS-24 94000 23500 2000 1450 140 1 1/4" 66 30 56
DUHS-30 124000 30000 2400 1450 140 1 1/2" 69 30 67
DUHS-36 145000 36250 2500 1450 165 1 1/2" 77 30 67
DUHS-62 250000 62500 3500 1450 310 1 1/2" 90 30 88
DUHS-68 350000 87500 4000 1450 320 2 100 30 84
يونيت هيتر بخار داتیس کار (موتور تک دور صنعتی تک فاز)0
يونيت هيتر بخار داتیس کار (موتور تک دور صنعتی تک فاز)_thumb_0