يونيت هيتر بخار سبلان تهویه

يونيت هيتر بخار سبلان تهویه دیواری 

انواع مدل ها و مش

مدل قدرت گرمادهی با فشار بخار 30PSI هوای ورودی 60f حجم هوادهي C.F.M دورموتور R.P.M قدرت موتور H.P قطر لوله ورودي In ابعاد دستگاهcm
B.T.U / hr Kcal/hr طول عرض ارتفاع
UHB080 83200 20966 800 900/1450 1/4 1 1/4" 45 50 45
UHB110 109200 27518 1050 900/1450 1/4 1 1/4" 50 50 50
UHB140 140400 35381 1350 900/1450 1/3 1 1/4" 55 50 55
UHB180 182000 45864 1750 900/1450 1/2 1 1/4" 60 50 60
UHB230 234000 58968 2250 900/1450 1/2 1 1/4" 65 55 65
UHB270 270400 68141 2600 900/1450 1/2 1 1/4" 70 55 70
UHB300 301600 76003 2900 900/1450 1/2 2" 75 55 75
UHB360 358800 90418 3450 900/1450 3/4 2" 80 55 80
UHB430 431600 108763 4150 900/1450 3/4 2" 90 60 90
UHB510 514800 129730 4950 900/1450 3/4 2 1/2" 95 60 95

خصات فنی : 

يونيت هيتر بخار سبلان تهویه0
يونيت هيتر بخار سبلان تهویه_thumb_0