يونيت هيتر بخار هیدروترم (کویل دو ردیفه)

يونيت هيتر بخار هیدروترم با کویل دو ردیفه

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل قدرت گرمادهی با فشار بخار 30PSI و هوای ورودی60f حجم هوادهي C.F.M دورموتور R.P.M قدرت موتور H.P قطر لوله ورودي In فشار بخار P.S.I ابعاد دستگاهcm
B.T.U / hr Kcal/hr طول عرض ارتفاع
15 136800 34200 1860 1450 1/3 1 50 75 34 65
15 176000 176000 1860 1450 1/3 1 150 75 34 65
16 210000 52500 3260 1450 1/2 11/4 150 85 34 70
16 270000 67500 3260 1450 1/2 11/4 150 85 34 70
يونيت هيتر بخار هیدروترم (کویل دو ردیفه)0
يونيت هيتر بخار هیدروترم (کویل دو ردیفه)_thumb_0