کپسول آتش نشانی بیورسال همیار

کپسول آتش نشانی بیورسال همیار 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندرهای اطفاء حریق بیورسال شرکت همیار انرژی : 

 

کپسول آتش نشانی بیورسال همیار 0
کپسول آتش نشانی بیورسال همیار _thumb_0