کپسول آتش نشانی پودر و گاز دژ

کپسول آتش نشانی پودر و گاز دژ 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندرهای پودری اطفاء حریق دژ : 

  • 1 کیلو گرم 
  • 2 کیلو گرم
  • 3 کیلو گرم
  • 4 کیلو گرم
  • 6 کیلو گرم
  • 12 کیلو گرم
  • 25 کیلو گرم
  • 50 کیلو گرم

 

کپسول آتش نشانی پودر و گاز دژ 0
کپسول آتش نشانی پودر و گاز دژ 1
کپسول آتش نشانی پودر و گاز دژ _thumb_0
کپسول آتش نشانی پودر و گاز دژ _thumb_1