کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک 

Fire extinguisher

انواع برندهای تولیدی شرکت روناک : 

 • کپسول آتش نشانی پیشتاز
 • کپسول آتش نشانی کاوه
 • کپسول آتش نشانی پیشگام
 • کپسول آتش نشانی اطلس
 • کپسول آتش نشانی سپهر

انواع مدل های سیلندر پودری اطفاء حریق شرکت روناک : 

 • 1 کیلوگرمی
 • 2 کیلوگرمی
 • 3 کیلوگرمی
 • 4 کیلوگرمی
 • 6 کیلوگرمی
 • 12 کیلوگرمی
 • 25 کیلوگرمی
 • 50 کیلوگرمی

 

 

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک 0
کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک 1
کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک 2
کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک _thumb_0
کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک _thumb_1
کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک _thumb_2