مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور

برق مصرفی: تکفاز/3 فاز

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

DR2

DJ 2

DP0

DP0-SP

DP1-SP

DP1B-SP

DP-2A

DP 2

DP2-SP

DP3

DP3-SP

حداقل قدرت گرمایش
Kcal/hr
56000 86000 110000 110000 197000 230000 370000 450000 580000 800000 900000
حداکثر قدرت گرمایش 86000 190000 325000 395000 550000 850000 1200000 1500000 1800000 3000000 4000000
نحوه عملکرد دو مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای
تابلو کنترل  - - - متصل مجزا مجزا مجزا مجزا مجزا مجزا مجزا
دمپر هوا دستی دستی دستی اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک
مشخصات برقی الکترو موتور 1Ф ~ 90 W  1Ф ~ 240 W 1Ф ~ 90 W & 1Ф ~ 550 W 1Ф ~ 90 W & 1Ф ~ 550 W 1Ф ~ 90 W & 3Ф ~ 1.5 kW  3Ф ~ 1.5 KW & 1Ф ~ 240 W 1Ф ~ 550 W & 3Ф ~ 2.2 KW  1Ф ~ 550 W & 3Ф ~ 3 KW  3Ф ~ 1.1 KW & 3Ф ~ 4 KW 3Ф ~ 7.5 KW  3Ф ~ 11 KW 
مدل سروو موتور  - - - LKS 160 - LKS 160 LKS310 LKS310 LKS310 LKS310 LKS310
نوع رله G 811 G 811 G 811 G 811 TF 701 TMG 740 TMG740 TMG740 TMG740 TMG740 TMG740
حد اقل فشار گاز m.Bar - - - - - - - - - - -
قطر خط گاز in "1 "1 "½ 1 "2 "2 "2 "2 "1/2 2 "4 "4
ابعاد دستگاه
cm
طول کلی مشعل  51.7 65.2 66 66 81 81 103 103 110 155.5 155.5
طول شعله پوش  9.7 17.8 17 17 20 20 22 22 22 50 50
عرض کلی مشعل 42.4 53.5 58.5 58.5 67.5 67.5 78 81 81 100

110.5

قطر شعله پوش 8.8 11 15.3 15.3 16.5 16.5 19.4 19.4 21.9 31 34.1
لوازم همراه با مشعل  شیر برقی گاز تدریجی "½ ، شیر برقی گازوئیل "1/8 پرشر هوا و گاز ، پمپ 47C یا مشابه ، چشم الکترونیک UV شیر برقی گاز تدریجی "1 ، شیر برقی گازوئیل تدریجی "1/8 ، پرشر هوا و گاز ، پمپ مدل 47C یا مشابه ، چشم الکترونیک UV شیر برقی گاز تدریجی "1 ، شیر برقی گازوئیل "1/8 ، پرشر هوا و گاز ، پمپ مدل 57C یا مشابه ، چشم الکترونیک شیر برقی گاز تدریجی "½ 1 ، 2 عدد شیر برقی گازوئیل "1/8 ، پرشر هوا و گاز ، پمپ مدل 57C یا مشابه ، چشم الکترونیک UV شیر برقی گاز تدریجی دو مرحله ای " 1/2 1 ، 2 عدد شیر برقی گازوئیل "1/8 ، پرشر هوا و گاز ، پمپ مدل 67C یا مشابه ، چشم الکترونیک  UV 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "2 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی دو مرحله ای "2 ، 2 عدد شیر برقی گازوئیل "1/8 ، 1 عدد شیر برقی گازوئیل "1/4 ، پمپ مدل 77C یا مشابه ، پرشر هوا و گاز ، چشم الکترونیک UV 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "2 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی "2 ، 1 عدد شیر برقی گازوئیل "1/4 ، پرشر هوا و گاز ، پمپ مدل AJ6 یا مشابه ، چشم الکترونیک  UV 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "2 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی "2 ، 1 عدد شیر برقی گازوئیل "1/4 ، پرشر هوا و گاز ، پمپ مدل AJ6 یا مشابه ، چشم الکترونیک  UV 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "1/2 2 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی " 1/2 2 ، 2 عدد شیر برقی گازوئیل "1/8 ،1 عدد شیر برقی گازوئیل "1/4، پرشر هوا و گاز ، پمپ مدل E7 یا مشابه ، چشم الکترونیک  UV 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "3 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی " 3 ، 2 عدد شیر برقی گاز "1 ، 3 عدد شیر برقی گازوئیل "1/4، پرشر هوا و گاز ، پمپ مدل E7 یا مشابه ، چشم الکترونیک  UV 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "4 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی "4 ، 2 عدد شیر برقی گاز "1 ، 3 عدد شیر برقی گازوئیل "1/4، پرشر هوا و گاز ، پمپ مدل TA2A یا مشابه ، چشم الکترونیک  UV
مدل خط گاز مربوطه - - - - - GT 1800 GT 1800 GT 1800 - GT 3400 GT 4000
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور0
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور1
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور_thumb_0
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور_thumb_1

کالاهای مشابه